Domov » Články » Materská škola – Óvoda

Materská škola – Óvoda

 
                                          

Citujeme z internetovej stránky Materskej školy :

Materská škola - Óvoda Boldog 76 Boldogfa 925 26
Boldog 76
 925 26
 
Kontakt:
02/ 45 915 010
 0911/ 950 946
 
 
„Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život.“
Erich Fromm
 
 
 
1.    O materskej škole
2.    Podmienka prijatia do MŠ
3.    Prehľad o usporiadaní denných činností
4.    Zamestnanci
5.    Rada školy, Rodičovské združenie
6.    Oznámenie
7.    Fotografie
 
O materskej škole
Materská škola  je prízemná budova. Prevádzkovú činnosť začala 1. 9. 1986 v budove bývalej základnej školy, ktorá bola prerobená na účely MŠ, s kapacitou 18 detí. Budovu prenajíma obec od cirkvi, ktorá ho vlastní. Zriaďovateľom materskej školy je Obecný úrad v Boldogu.
Materská škola je jednotriedne predškolské zariadenie situované v jednopodlažnej účelovej budove. Vo vstupnej chodbe sa nachádzajú šatne detí, kde každé dieťa osobitne vlastní svoju skrinku. K dispozícií sú taktiež lavičky na prezliekanie a obúvanie sa. V budove sa ďalej nachádza jedáleň, kuchyňa s príslušenstvom, sklad ovocia a zeleniny, účelové priestory pre personál, riaditeľňa, sklad pomôcok a hračiek. Disponuje spálňou pre deti, ktorá slúži výhradne na tento účel a je oddelená od triedy a ostatných miestností. Postele sú v nej rozložené počas celého dňa, posteľná bielizeň sa vymieňa pravidelne. Spálňa je pravidelne vetraná a počas chladných mesiacov je tu zabezpečené kúrenie, rovnako ako aj v ostatných priestoroch materskej školy. Súčasťou materskej školy sú sociálne priestory, prispôsobené deťom a ich potrebám. Je vybavená umývadlami so studenou i teplou vodou a toaletami, prispôsobenými deťom. Kúpeľňa zodpovedá hygienickým predpisom.
 Školský dvor je uzavretý, kde sa nachádza pieskovisko, preliezky, hojdačky, vonkajšie posedenie pre deti z dreva. Budova MŠ je situovaná mimo hlavnej cesty. Na vchodových dverách je zabezpečenie, aby deti nemohli otvoriť bránu.
Počet detí zaradených do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou môže byť maximálne 18 detí. Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa.
 Týkajúc sa celodennej starostlivosti o deti, dieťa má každý deň zabezpečený istý režim, výchovno – vzdelávací program, edukačné aj voľné činnosti, priestor na vývoj a učenie sa, ale taktiež aj na sebarealizáciu a hru. Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania.
V materskej škole možno vychovávať spolu so zdravými deťmi aj ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté detí, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania ( deti so špeciálnymi potrebami ). Do triedy možno zaradiť medzi zdravé deti najviac 2 deti. Zníženie počtu detí určí najvyšší počet detí, zníži podľa závažnosti postihnutia o 2 deti. Zníženie počtu detí určí po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast, riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom.
V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov. V tomto čase prevádzkové pracovníci materskej školy vykonávajú dezinfekciu priestorov. Prerušenie prevádzky oznamuje riaditeľka materskej školy oznamom spravidla 2 mesiace vopred.  V čase zimných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená max. na 5 až 7 pracovných dní z prevádzkových dôvodov. V čase prerušenia prevádzky materskej školy nezabezpečuje náhradnú materskú školu.
 
Podmienky prijatia do MŠ
 
        Do materskej školy sa prijímajú detí priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Oznam o podmienkach prijímania detí do MŠ zverejní riaditeľka MŠ od 15. Februára do 15.marca na budove MŠ a na dostupnom viditeľnom mieste pre občanov ( oznamovacia tabuľa OÚ ).
   -Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ do 15. apríla kalendárneho roka.
 -Uprednostnené sú deti s odloženou školskou dochádzkou., deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku., mladší súrodenci už prijatých detí. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.
  -Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia počas školského roka oznámi riaditeľka zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľka vydá rozhodnutie spravidla do 30. Apríla kalendárneho roka.
Úhrada poplatkov za dochádzku:
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ.
 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ môže byť na jedno dieťa najviac suma neprevyšujúca 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.
 Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorý určil všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ bude činiť mesačne 8,30 eur na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v mieste sídla MŠ a 11,60 eur pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci Boldog. Na čiastočnú úhradu prispieva zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
-         ktoré, má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
-         ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že poberateľom dávky hmotnej núdze a príspevkov dávok v hmotnej núdzi
-         ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu i v hmotnej núdzi
Okrem uvedeného príspevku je rodič povinný uhradiť výdavky na stravovanie dieťaťa, poplatky je rodič povinný uhradiť do 15. Dňa aktuálneho mesiaca na Obecnom úrade.
Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
- nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi – v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku - od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a ukončenia choroby.
 
Prehľad o usporiadaní denných činnosti:
 
7.00   – 9.00 :                 - schádzanie sa detí, hry a herné činnosti, pohybové a       relaxačné cvičenia, edukačné aktivity
 
 9.00   – 9.30 :                 - hygiena, desiata
 
 9.30   – 11.30:                 - edukačné aktivity, pobyt vonku
 
11.30 – 12.30:                 - hygiena, obed
 
12.30 – 14.30:                 - hygiena, odpočinok- spánok
 
14.30 – 15.15:                 - hygiena, olovrant  
 
15.15 – 16.30 :                - hry a herné činnosti, hodnotiaca činnosť, pobyt    vonku
 
16.30                               - odchod detí – koniec prevádzky
 
 
Zamestnanci
 
Poverená riadením materskej školy:
 
Bc. Eva Mičová                                     Telefón:       0911 889 734
 
Učiteľka materskej školy:
 
Margita Szabová                                    Telefón:       0915 275 580
 
Vedúca školskej jedálne :
 
Martina Smandrová                                 Telefón:        0918 233 587
 
Kuchárka:
 
Zuzana Mentelová                                   Telefón:        0915 110 122
 
 
 
Zriaďovateľ :         Obecný úrad Boldog 89, Boldog 925 26      
Telefón:                     02/ 459 15 223
 
Starosta obce:      P.Alojz Časný
 
 
Rada školy:
 Margita Szabová - predsedníčka
 Hajnalka Macsiczaová - členka
 Zuzana Mentelová -  členka
 Andrea Straňáková - členka
 
Rodičovské združenie:
 Aneta Časná -  predsedníčka
 Blanka Szabová -  pokladníčka
 Pápai Boglárka - členka
 Korpás Eszter -  členka
 
Oznámenie:
-         Dňa 4.3. 2014 sa uskutoční od 11:00 do 16:00 zápis detí do MŠ.
-         Bližšie informácie o MŠ nájdete na stránke:
               www.msboldog.webnode.sk